Revision policy

Revision policy

English below

 

Ons revisiebeleid stelt dat wij elke opdracht die door ons is uitgevoerd, gratis zullen herzien als de
opdrachtgever niet tevreden is over de kwaliteit van ons werk. Dit geldt echter alleen als de notitie-
wensen van de opdrachtgever niet zijn opgenomen in de oplevering. De opdrachtgever dient de
specifieke bezwaren binnen 48 uur na ontvangst van de opdracht schriftelijk via de mail aan ons te
melden. Wij zullen dan binnen een zo kort mogelijk termijn de herziening uitvoeren en zorgen voor
een oplossing die aan de wensen van de opdrachtgever voldoet. Indien de opdrachtgever nog steeds
niet tevreden is, behouden we ons het recht voor om de opdracht als afgerond te beschouwen en
geen verdere herziening uit te voeren.

 

Our revision policy states that we will review any assignment completed by us free of charge if the
client is not satisfied with the quality of our work. However, this only applies if the note
wishes of the client are not included in the delivery. The client must
specific objections within 48 hours after receipt of the order in writing by e-mail to us
report. We will then carry out the revision within the shortest possible time and take care of it
a solution that meets the wishes of the client. If the client still
is not satisfied, we reserve the right to consider the assignment as completed and
no further revision.